Wat vinden wij belangrijk?

Bij Toekomst Sterren wordt veel aandacht en waarde gehecht aan de lichamelijke ontwikkeling. Spel en spelen, wij hebben het allemaal als kind gedaan en hebben daar ook leuke herinneringen aan.

De kinderen gaan zo veel mogelijk naar buiten…. “ Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!”

Voor de allerkleinsten is er een babytuin. Deze tuin is alleen voor de kinderen van 0-2 jaar en is ook zo ingericht dat de kinderen in de buitenlucht tot spelen komt.

De wat grotere kinderen zullen naast de aangrenzende buiten speel plaats ook buiten het terrein gaan om hun wereld te vergroten. Zo zullen ze naar de kinderboerderij gaan, musea en een theatervoorstelling bezoeken.

De jaarfeesten vieren we graag samen met de ouders.

Knutselen en schilderen doen wij naast de daarvoor ontwikkelende producten ook graag met elementen uit de natuur zoals dennenappels, bladeren en modder.

Samengevat

 • lichamelijke ontwikkeling

 • leuke herinneringen

 • buitenlucht

 • jaarfeesten samen met ouders

Klachtenprocedure

Het allerbelangrijkste op het gebied van klachten en het voorkomen daarvan is het goed communiceren met de ouders. Vaak komen klachten voort uit een gevoel van onbehagen en het gevoel niet gehoord te worden. Het klachtenbeleid van Toekomst Sterren is vanuit dit oogpunt opgezet. Het doel van het klachtenbeleid van Toekomst Sterren is het zorgen voor een eenduidige registratie, afhandeling en analyse van klachten en het voorkomen hiervan.

Toekomst Sterren tracht  met zijn diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en die van uw kinderen. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. Het opvoeden van uw kind(eren) is een samenspel tussen ouders en Toekomst Sterren. Om deze reden verneemt Toekomst Sterren het graag wanneer ouders ontevreden zijn, zodat er samen tot een oplossing van de klacht kan worden gekomen. Door feedback van de ouder is het mogelijk de dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van ouder en kind. Ons klachtenreglement beschrijft de werkwijze bij het handelen en registreren van klachten van ouders.

Voortraject klacht

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een administratief medewerker, eventueel van het hoofdkantoor, wanneer het over uw overeenkomst gaat. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen.

U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen

Waarover kunt u een interne klacht indienen?

U kunt bij Toekomst Sterren een klacht indienen over:

 • een gedraging van de houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind;
 • een werkwijze of regel binnen de kinderopvangorganisatie;
 • de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s).

Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zullen we eerst de Meldcode kindermishandeling kinderopvang gaan gebruiken. Het kan voorkomen dat de nodige stappen uit de meldcode zijn doorlopen en u nog steeds een klacht heeft over een gedraging, werkwijze en/of de overeenkomst. In dat geval kunt u via deze klachtenregeling alsnog een interne klacht indienen.

Waar en wanneer kunt u extern een klacht indienen?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht volgens onze interne klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop? Dan kunt u ook extern uw klacht indienen. Neem hiervoor contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling.

U kunt ook naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht zich bij de Geschillencommissie aan te sluiten, Toekomst Sterren dus ook. Wanneer u bij de Geschillencommissie een geschil indient, doet zij een bindende uitspraak voor beide partijen.

In de volgende situaties kunt u direct uw klacht indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van Toekomst Sterren te hebben doorlopen:

 • Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht van Toekomst Sterren heeft ontvangen.
 • Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Toekomst Sterren indient. U kunt dan denken aan een situatie waarbij de persoon die uw klacht moet beoordelen zelf onderdeel is van uw klacht. Hierdoor kan de interne klachtafhandeling niet onafhankelijk plaatsvinden.

Ook wanneer u direct naar de Geschillencommissie gaat, adviseren wij om vooraf contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang om te kijken welke route in uw situatie het best gevolgd kan worden.

Adres:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070-310 53 10

Samengevat

 • Klachtenprocedure

 • Coomuniceren

 • Beleidszaken

 • Oudercommissie

Pedagogisch Coach / Beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van ped. Coach/ ped. Beleidsmedewerker verplicht. Bij Toekomst Sterren zijn meerdere medewerkers ingezet om deze functies te vervullen.

De pedagogisch coach-beleidsmedewerker en de leidinggevende hebben elk een eigen takenpakket. De praktijk laat zien dat dit soms schuurt, omdat het pedagogisch handelen vaak ook raakvlakken heeft met andere factoren. Om taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken, hebben we daarom maandelijks een beleidsvergadering en directievergadering.

Op 1 januari van elk jaar stelt de houder vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De houder bepaalt wanneer de pedagogisch beleidsmedewerker op de vestigingen ingezet wordt. Alle pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Het aantal minimale inzetbare uren van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra, per LKR-nummer) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Aan de hand van bovengenoemde berekening zijn er in 2022 de volgende uren beschikbaar:
Beleidsmedewerker:

 • Locatie Toekomst Sterren: 50 uur per jaar

Coaching:

 • Locatie Toekomst Sterren: 30 uur per jaar

Pedagogische doelen 2022

Toekomst Sterren hecht veel waarde aan de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie worden geboden en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het gaat hierbij om de vier basisdoelen voor opvoedsituaties:

 • het bieden van emotionele veiligheid voor het kind;
 • het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen;
 • het bieden van mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties;
 • overdracht van waarden en normen.

Het doel waar we ons in 2022 op richten is “Kijken naar het kind”. Dit splitsen we op in:

 • a) Pedagogische kwaliteitsboom
 • b) Antroposofische gedachtegang

Samengevat

 • Coaching

 • Ondersteuning

 • Begeleiding

Meer informatie of gelijk inschrijven, neem contact met ons op!