Wat vinden wij belangrijk?

Bij Toekomst Sterren wordt veel aandacht en waarde gehecht aan de lichamelijke ontwikkeling. Spel en spelen, wij hebben het allemaal als kind gedaan en hebben daar ook leuke herinneringen aan.

De kinderen gaan zo veel mogelijk naar buiten…. “ Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!”

Voor de allerkleinsten is er een babytuin. Deze tuin is alleen voor de kinderen van 0-2 jaar en is ook zo ingericht dat de kinderen in de buitenlucht tot spelen komt.

De wat grotere kinderen zullen naast de aangrenzende buiten speel plaats ook buiten het terrein gaan om hun wereld te vergroten. Zo zullen ze naar de kinderboerderij gaan, musea en een theatervoorstelling bezoeken.

De jaarfeesten vieren we graag samen met de ouders.

Knutselen en schilderen doen wij naast de daarvoor ontwikkelende producten ook graag met elementen uit de natuur zoals dennenappels, bladeren en modder.

Samengevat

 • lichamelijke ontwikkeling

 • leuke herinneringen

 • buitenlucht

 • jaarfeesten samen met ouders

Klachtenprocedure

Het allerbelangrijkste op het gebied van klachten en het voorkomen daarvan is het goed communiceren met de ouders. Vaak komen klachten voort uit een gevoel van onbehagen en het gevoel niet gehoord te worden. Het klachtenbeleid van Toekomst Sterren is vanuit dit oogpunt opgezet. Het doel van het klachtenbeleid van Toekomst Sterren is het zorgen voor een eenduidige registratie, afhandeling en analyse van klachten en het voorkomen hiervan.
Toekomst Sterren tracht  met onze diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en die van uw kinderen. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. Het opvoeden van uw kind(eren) is een samenspel tussen ouders en Toekomst Sterren. Om deze reden verneemt Toekomst Sterren het graag wanneer ouders ontevreden zijn, zodat er samen tot een oplossing van de klacht kan worden gekomen. Door feedback van de ouder is het mogelijk de dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van ouder en kind.
Onze klachtenreglement beschrijft de werkwijze bij het handelen en registreren van klachten van ouders.

Ons klachtenreglement beschrijft de werkwijze bij het handelen en registreren van klachten van ouders.

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

 • Behandeling klacht
 • De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
 • Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
 • De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

Externe klachtafhandeling

 • Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie.

Informatie Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Adres:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070-310 53 10

Samengevat

 • Klachtenprocedure

 • Coomuniceren

 • Beleidszaken

 • Oudercommissie

Pedagogisch Coach / Beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van ped. Coach/ ped. Beleidsmedewerker verplicht. Bij Toekomst Sterren zijn meerdere medewerkers ingezet om deze functies te vervullen.

De pedagogisch coach-beleidsmedewerker en de leidinggevende hebben elk een eigen takenpakket. De praktijk laat zien dat dit soms schuurt, omdat het pedagogisch handelen vaak ook raakvlakken heeft met andere factoren. Om taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken, hebben we daarom maandelijks een beleidsvergadering en directievergadering.

Op 1 januari van elk jaar stelt de houder vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De houder bepaalt wanneer de pedagogisch beleidsmedewerker op de vestigingen ingezet wordt. Alle pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Het aantal minimale inzetbare uren van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra, per LKR-nummer) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Aan de hand van bovengenoemde berekening zijn er in 2020 de volgende uren beschikbaar: Beleidsmedewerker:

 • Locatie Toekomst Sterren: 50 uur per jaar

Coaching:

 • Locatie Toekomst Sterren: 20 uur per jaar

Pedagogische doelen 2021

Toekomst Sterren hecht veel waarde aan de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie worden geboden en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het gaat hierbij om de vier basisdoelen voor opvoedsituaties:

 1. het bieden van emotionele veiligheid voor het kind;
 2. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen;
 3. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties;
 4. overdracht van waarden en normen.

Het doel waar we ons in 2021 op richten is “Kijken naar het kind”. Dit splitsen we op in:

 1. a) Pedagogische kwaliteitsboom
 2. b) Observeren voor het kind-volg-systeem

Samengevat

 • Coaching

 • Ondersteuning

 • Begeleiding

Meer informatie of gelijk inschrijven, neem contact met ons op!

MEER INFORMATIE